Afronding voorbereidingfase luidt sloop Nieuwpoort in

Na alle stappen op het gebied van flora en fauna, asbestsanering en bewonerscommunicatie te hebben doorlopen, is Dijkstra Draisma in december voor Van Alckmaer voor Wonen gestart met de sloop van 24 appartementen in Nieuwpoort. Straks staan hier onder de naam De Kroon 49 NOM-Ready appartementen. “Het valt of staat met de voorbereiding”, stelt Gerard de Vries die vanuit Fooq het traject begeleidt.

Flora en Fauna

De voorbereiding was deels natuurlijk gestoeld op de bekende wet- en regelgeving. Neem de Flora- en Faunawetgeving. In dit kader deed Van Alckmaer diverse onderzoeken, waaruit onder meer bleek dat er vleermuizen aanwezig waren in en rond het complex. Vleermuiskasten werden verplaatst en al ver vóór de sloop werden er gaten gemaakt aan de buitenkant van de muren. Zo werd voorkomen dat vleermuizen hier weer nesten zouden gaan bouwen voor deze winter. “Ze houden niet van tocht. Vandaar”, verduidelijkt Gerard.

Asbestsanering

Het asbestverhaal vroeg in dit geval ook de nodige aandacht. “Het verschil tussen de inventarisatie en de werkelijkheid was best groot”, vertelt Gerard. “Tijdens de inventarisatie was het complex ook nog bewoond. Dan wordt het lastig een volledig asbestonderzoek te doen. Pas als het gebouw leeg is, kun je bijvoorbeeld pas echt goed de binnenschachten van de schoorstenen bekijken. Daarnaast zijn het laatste jaar, anderhalf jaar de eisen enorm aangescherpt. Ook dat speelde mee.”

Zo’n financiële tegenvaller is altijd even slikken, geeft Gerard toe. “Maar ook als het bij de inventarisatie wél naar voren was gekomen, had dat geen verschil gemaakt. Het moet hoe dan ook worden weggehaald en dús worden betaald. Dan had je het alleen vooraf in de aanneemsom kunnen meenemen.”

Bewonerscommunicatie

Een ander belangrijk deel van de voorbereiding is volgens Gerard de bewonerscommunicatie. “Betrek de omwonenden tijdig bij de sloop EN de bouw! Wat wil je? Wat ga je doen? Maak het zo duidelijk mogen, het liefst met beeldmateriaal. Eerst tijdens een bewonersavond en later bijvoorbeeld met informatiebulletins. Of geef een keer een rondleiding over de bouw.

“Van Alckmaer betrok de bewoners al vanaf het begin bij het Design & Build-traject (UAV-gc) voor Nieuwpoort. Begin november hielden wij een bewonersavond. Tijdens deze avond vertelde de architect hoe hij tot het aantal bouwlagen en de uitstraling is gekomen. Er stonden tot dusverre op deze locatie namelijk twee bouwlagen. Straks krijgt één deel drie en één deel vier bouwlagen. Het is logisch dat omwonenden dan met vragen zitten over de schaduwzijdes, mogelijke aantasting van het woongenot en hun uitzicht. Het is belangrijk daar goed bij stil te staan en persoonlijk het gesprek aan te gaan!

Kwaliteitsborging

“Vervolgens vertelde die avond Bouwgroep Dijkstra Draisma hoe zij de sloopfase voor zich zien. Waar komen hekken te staan, waar komt de bouwpoort? Hoe ver staan die van het huidige gebouw en van het trottoir? Zij maakten dat heel visueel. Mensen willen dat ook: helderheid en duidelijkheid. Ook over mogelijk geluidsoverlast.”

Half januari hopen alle partijen met de bouw te kunnen beginnen. Dijkstra Draisma is eindverantwoordelijk. “Zo werk ik het liefst: één hoofdaannemer. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit die geleverd wordt. Vooraf heeft hij daartoe al een specificatieplan ingeleverd, waarin precies staat hoe hij die kwaliteit in rapportages gaat borgen. Uiteraard gaat dat alles in samenspraak met Van Alckmaer, maar Dijkstra Draisma regelt het.”

 

Gerelateerde artikelen

Project Nieuwpoort bereikt nieuwe mijlpaal
Pak Flora en Fauna op tijd aan!
Wet natuurbescherming biedt provincie ruimte voor eigen beleid
Kwaliteitsborging in de praktijk
Gerard de Vries komt Fooq-team versterken

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties