Referenties Gevolgen failliete aannemer bij Design & Build

Het is helaas niet meer ongewoon dat een aannemer failliet gaat. In het ontwikkeltraject of tijdens de bouw. Welke gevolgen heeft dat voor Design & Build projecten? Jur Deckers, advocaat bij woningcorporatie Accolade, is al vele jaren specialist in bouwrecht. Hij licht toe welke voorzorgsmaatregelen eenvoudig genomen kunnen worden.

Eigendom ontwerp
Steeds vaker worden projecten aanbesteed volgens de Design & Build methode, ook wel Design and Construct of UAV GC methode genoemd. Volgens Jur Deckers verandert er door deze aanbestedingsvorm niet veel aan de hoofdprincipes bij een faillissement van de aannemer: “Het echte verschil zit hem in het intellectueel eigendomsrecht van het ontwerp voor het specifieke project. Bij de traditionele contractvorm heeft de opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst met de architect en een aannemingsovereenkomst met het bouwbedrijf. Dat is bij D&B contracten geïntegreerd in één contract. 

De (ontwikkelende) aannemer laat het ontwerp maken in plaats van de opdrachtgever. Aangezien er geen directe contractuele relatie bestaat tussen de architect en de opdrachtgever (de aannemer zit daar tussen) is het ontwerp bij faillissement niet zonder meer eigendom van de opdrachtgever. De architect kan zich beroepen op zijn auteursrecht. Wil je dit contractueel regelen, dan is het nodig dat de aannemer in zijn contract met de architect opneemt dat de opdrachtgever bij een faillissement eigenaar wordt van het ontwerp”, aldus Deckers. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwerpende partijen
“Bij Accolade eisen we ook een verzekering van de ontwerpende partijen voor de verrichte ontwerpwerkzaamheden”, vervolgt Deckers. “Voorheen was de ontwerpende partij zoals de architect en constructeur slechts tot de hoogte van haar honorarium aanspreekbaar. Accolade eist een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van 1 tot 2 miljoen euro afhankelijk van de grootte van het project. Deze verzekeringspolis moet daarbij een bepaling bevatten dat uitkeringen aan de opdrachtgever plaatsvinden en niet aan de ontwerpende partij, zodat bij eventueel faillissement de verzekering doorloopt.” 

Bankgarantie ontwerpfase
“Verder is het raadzaam de bankgarantie (doorgaans 5%) tijdens de ontwerpfase in te laten gaan”, vervolgt Jur Deckers zijn betoog. “Zodat een eventueel onvoltooid ontwerp zonder meerkosten uitontwikkeld kan worden”. Voor systeembouwers worden afwijkende bankgaranties gevraagd. Deckers: “Dit is nodig omdat bij een eventueel faillissement de grote elementen op het fabrieksterrein kunnen staan en dan nog niet, door natrekking, eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Wij hanteren dan een bankgarantie van 10% totdat het bouwsysteem op de bouwplaats is gemonteerd. De bankgarantie kan worden verlaagd tijdens de afbouw- en nazorg fase.” 

Betaling termijnen
Wat betreft de termijnen tijdens de ontwerp- en bouwfase geldt volgens Jur Deckers hetzelfde adagium als bij traditionele projecten: “Als opdrachtgever moet je erop toe zien dat er nooit meer betaald wordt dan er daadwerkelijk is geleverd. Dat is wellicht wel de allerbelangrijkste maatregel om je te weren tegen de nadelige gevolgen van een faillissement. Daarnaast dient de laatste termijn een substantieel percentage te zijn, omdat de initieel geëiste prestaties vaak pas bij oplevering gemeten en gecontroleerd kunnen worden.” 

Concluderend kan worden gesteld dat Design & Build, mits vastgelegd in goede contracten en voorzien van een strak betalingsschema, voor de opdrachtgever geen substantieel extra risico met zich meebrengt bij een faillissement van de aannemer. 

Gerelateerde artikelen Design & Build:
Toekomstig risico ketenintegratie
Design & Build in de praktijk
Goed opdrachtgeverschap in DB&M
Design & Build; Harlem shake of Argentijnse tango

 

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Oscar Haffmans; oscar@fooq.nl